RT Praktijk voor
lees- en spellingbegeleiding + rekenen
in Wateringse Veld, Den Haag

Rekenproblemen bij kinderen van de basisschool
Veel rekenproblemen vinden hun oorsprong in de basisvaardigheden. Vaak betreft het problemen met het rekenen tot twintig of honderd en de kennis van de tafels en de deeltafels (delen). Deze basisvaardigheden moeten geautomatiseerd beheerst worden. Ontbreken deze vaardigheden, dan is er sprake van een wankele basis en zullen nieuwe rekenvaardigheden steeds lastiger zijn om aan te leren. Daarnaast zijn er een aantal aparte onderwerpen die door kinderen bij het rekenen soms als moeilijk worden ervaren: zoals getallijnen, de klok en rekenen met geld.

Aanpak
Tijdens de rekenbegeleiding werk ik aan de versterking van de rekenbasis en daarnaast, of hierop volgend aan andere reken- moeilijkheden van uw zoon of dochter. De behandeling richt zich dan ook vooral op het stapsgewijs inoefenen en herhalen van de basisvaardigheden, tot deze (geautomatiseerd) beheerst worden. Rekenbegeleiding vindt één keer per week plaats. Naast de wekelijkse RT-begeleiding vraag ik actieve inzet van u gedurende de week.

Voorafgaand aan de behandeling neem ik een korte rekentoets af. Daarna stel ik een handelingsplan op, waarin ik de beginsituatie vastleg, de doelstelling en de gekozen aanpak. Ook stel ik daarin een datum voor evaluatie vast. De kosten van het opstellen van een handelingsplan vindt u in het overzicht tarieven.

Evaluatie
Na tien weken RT-begeleiding vindt een evaluatie plaats. Daaruit blijkt of de leerdoelen zijn behaald. Daarna kan de RT-begeleiding stoppen of we kunnen kiezen voor een vervolgtraject.
Contact
Tarieven